Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

TRÀN LAN PHIM TÀU


Truyền hình toàn chiếu phim Tàu
Tích xưa, chuyện cũ
giống nhau một phường :
Từ Hán, Sở đến nhà Đường
Nhà Thanh, nhà Tống, nhà Thương, Chu, Tần...
Như nhau, độc ác muôn phần
Bất nhân ông láng giềng gần trước tiên.
Chiến tranh, cướp bóc triền miên
Giết người bịt khẩu, tiếm quyền, xưng vua ...
Phim Tàu, tối, sáng, chiều, trưa.
Âm mưu thôn tính, hiểu thừa bụng bay
Có Quảng Đông, có Quảng Tây
Phải chăng muốn đặt nước này : Quảng Nam ?
Rõ đồ Tàu, quân gian tham
Truyền đời muốn chiếm Việt Nam bao ngày
Nếu không có kẻ tiếp tay
Dễ đâu có cảnh phim này lấn sang
Tăng cường phim sử Việt Nam
Quản lí đừng để tràn lan phim Tàu .
Chuyện này phê phán từ lâu
Dỗi hơi nói lại vài câu đỡ buồn...
       5/2013