Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝQUY HOẠCH
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trọng tâm là phát hiện được cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước.


Đây là một trong những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc phát hiện cán bộ đưa vào quy hoạch cần chú ý cả về diện mạo, phong thái, đạo đức, lối sống, về năng lực, phẩm chất và phương pháp công tác... chứ không chỉ nặng một chiều về xem xét bằng cấp.Do đó vấn đề cốt lõi ở đây là tập thể lãnh đạo và người có trách nhiệm phải phát hiện được đúng cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng, đề xuất hoặc quyết định đưa vào quy hoạch để đào tạo, rèn luyện, giao việc thử thách. Thiếu hay yếu về lĩnh vực nào thì cho đào tạo, rèn luyện, để có đủ tiêu chí, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà tới đây sẽ đảm nhậnVí dụ: - Thiếu tiêu chí về trình độ chuyên môn thì phải được đi học để chuẩn hoá bằng cấp theo quy định của nhà nước- Cho đi đào tạo để có đủ tiêu chí về Quản lí nhà nước, về xây dựng Đảng và lí luận chính trị theo quy định- Thiếu kinh nghiệm thực tiễn phải được giao công việc sát với lĩnh vực quy hoạch hay luân chuyển công tác để qua thực tế rèn luyện, thử thách. Đồng thời tôi luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tiền phong gương mẫu, để có tín nhiêm trước tập thể trước nhân dân. Qua phê bình, qua nhận xét đánh giá của người có trách nhiệm, của tập thể lãnh đạo, qua lấy ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân, có kế hoạch tiếp tục rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống.- Khi bố trí sử dụng sẽ lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn Tiêu Biểu (trong số cán bộ quy hoạch đủ tiêu chí, tiêu chuẩn) để tập thể làm quy trình bổ nhiệm hoặc được giới thiệu để bầu vào các cơ quan lãnh đạo ( Trường hợp nguồn quy hoạch tại chỗ không có thì có thể điều động từ nơi khác hoặc xem xét người có khả năng triển vọng nhất, nhưng tiêu chí cơ bản phải đảm bảo. Bổ nhiệm để làm việc chứ không phải bổ nhiệm để đi học, mà đi học không học được thì sao ?)Như vậy khi bổ nhiệm, đề bạt hay được bầu vào cơ quan lãnh đạo quản lý phải là những người chí ít đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, nếu không nói phải là người đủ tiêu chuẩn tiêu biểu. Điều đó càng không thể bổ nhiệm đề bạt những cán bộ không trong quy hoạch, hay có trong quy hoạch, hoặc mới đưa vào quy hoạch nhưng chưa đủ tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định. Không thể bổ nhiệm theo kiểu cho nợ như cách hiểu : "Nếu thiếu, có thể đào tạo thêm, bồi dưỡng thêm sau đó, chứ không nhất thiết phải có ngay, có đủ, có hết....”! Cách hiểu và cách làm như vậy là sai lệch!Để đảm bảo chất lượng cán bộ quy hoạch, càng gần đến lúc sử dụng thì cán bộ trong quy hoạch càng được giao việc nhiều hơn, sát hơn với chức danh sẽ đảm nhận. Trong quá trình đào tạo, rèn luyện những cán bộ trong quy hoạch không đủ điều kiện, không có khả năng phát triển thì đưa ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ sung thay thế nhân sự khác( Động và mở). Việc thay thế, bổ sung nguồn quy hoạch được làm đúng quy trình, dân chủ công khai, không tuỳ tiện trong điều động, thuyên chuyển hoặc" bí mật bổ sung", không đảm bảo quy trình. Đặc biệt từ khi thực hiện Quy chế bầu cử mới trong Đảng, nhân sự BCH mới do BCH đương nhiệm giới thiệu để đại hội bầu, nếu không làm tốt và đúng qui định của TW về quy hoạch cán bộ thì sẽ trở thành áp đặt, mất dân chủ Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lí là trach nhiệm chung của cấp ủy, của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị chứ không phải của riêng ai. Mọi người đã giới thiệu, đã đưa vào quy hoạch thì phải có trách nhiệm chăm lo vun trồng xây dựng cho tốt và tất yếu quy hoạch sẽ thành công. Cá nhân áp đặt đưa vào quy hoạch sẽ bị bất tín nhiệm


Tất cả những nội dung trên đòi hỏi người làm công tác tổ chức cán bộ phải có năng lực, hiểu rõ công việc, hết sức trung thực khách quan và công tâm, phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân trong quá trình xây dựng và sử dụng quy hoạch. Nếu không thực hiện đúng sẽ xáy ra các trường hợp sau :
- Không phát hiện được hoặc phát hiện không đúng cán bộ có năng lực, triển vọng để đưa vào nguồn quy hoạch. Nếu có trường hợp nào đó không đáp ứng được yêu cầu nhưng vẫn đưa vào quy hoạch, chỉ là do cá nhân đưa vào sai nguyên tắc, hay có thể "Quy hoạch cán bộ quản lý là do cấp trên chứ họ có cần chúng tôi giới thiệu đâu." Như lời một Giám đốc cơ sở đã phát biểu với báo chí và đã như vậy thì sẽ bị bất tín nhiệm
- Theo hướng dẫn mỗi chức danh quy hoạch phải có từ 3 đến 4 nguồn, 3 độ tuổi và phải có thời gian rèn luyện nhất định(5 năm hay tối thiểu cũng phải 2/3 nhiệm kì) chứ không phải gần lúc bổ nhiệm mới vội đưa vào danh sách quy hoạch, phải được phân cấp quản lí . Đến kì ĐH hoặc đề bạt bổ nhiệm, được công khai giới thiệu từ dưới lên để BCH(hoặc cấp ủy có thẩm quyền) xem xét bỏ phiếu lựa chọn và QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH CHÍNH THỨC ĐỂ GIỚI THIỆU TRƯỚC ĐẠI HỘI .
Qua theo dõi công tác quy hoạch ở một số tổ chức cơ sở Đảng, nhìn chung đạt được những kết quả khả quan. Nhưng thấy nổi lên những hạn chế như :
- Quy hoạch chưa có tầm nhìn xa, chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi. Cơ cấu cán bộ trong quy hoạch chưa cân đối, ít cán bộ trẻ, cán bộ nữ; trình độ, ngành nghề đào tạo của cán bộ ở nhiều nơi chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa có sự liên thông giữa cấp dưới với cấp trên, giữa địa phương với Tỉnh, với Trung ương, giữa các ngành, các lĩnh vực công tác
- Một số cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch chưa chuẩn xác.Việc đưa ra hoặc bổ sung cán bộ quy hoạch chưa thực hiện tốt dân chủ công khai, chưa đảm bảo quy trình.
- Bổ nhiệm, đề bạt bố trí cán bộ quy hoạch còn nhiều bất cập. Sự chuẫn bị nguồn cán bộ quy hoạch thiếu tích cực. Sự đào tạo rèn luyện nguồn quy hoạch còn hạn chế, nhất là nơi đang áp dụng mô hình nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND, không chủ động đào tạo xây dựng nguồn nhân sự thay thế khi cán bộ giữ chức đã hai nhiệm kì, nên nguồn thay thế thiếu chắc chắn, khi sử dụng, trật nguồn quy hoạch, mô hình đã áp dụng có hiệu quả chưa kịp rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng nay lại thôi.
- Cán bộ trong quy hoạch có nơi chưa đủ thời gian rèn luyện, chưa được giao việc sát với chức danh quy hoạch để rèn luyện thử thách, đã vội đưa vào bố trí, sử dụng(thậm chí có cán bộ không trong quy hoạch, nhưng nể Sêp mà đưa vào làm quy trình bổ nhiệm luôn)
Khi xử dụng phải báo rõ chức danh quy hoạch, ưu khuyết điểm, mạnh yếu.....! Nếu thay đổi chức danh quy hoạch phải nêu rõ lý do, tránh Quy hoạch một đường, khi bố trí một nẻo, gây căng thẳng trong việc sắp xếp phân công...

Để công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lí có hiệu quả cao hơn nữa, Cấp uỷ các cấp cần được tiến hành kiểm điểm đánh giá quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của TW và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lac, phát huy những mặt ưu điểm, cách làm sáng tạo, để công tác quy hoạch Cán bộ lãnh đạo quản lí thực sự chất lượng và hiệu quả .

9/5/2015
V - V - L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét