Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng
- Truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Công tác tư tưởng cũng là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và của các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trước hết nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, có sức chiến đấu cao và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
- Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực.
- Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Như vậy công tác tư tưởng có vị trí và vai trò hết sức quan trọng.
      Theo Lênin Công tác tư tưởng có ba bộ phận rất quan trọng. Đó là công tác lý luận, công tác tuyên truyền và công tác cổ động. Trong đó công tác giáo dục lý luận là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Giáo dục lý luận chính trị tạo nên sự nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Tuyên truyền, phổ biến, truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị.... Định hướng tư tưởng trước các sự kiện tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của quần chúng nhân dân.
- Cổ động nêu gương tốt, điển hình tiên tiến, bằng các hành động cụ thể, bằng tấm gương của cán bộ đảng viên và của nhân dân, nhằm biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể, thành phong trào quần chúng rộng rãi...
Từ 3 công tác chủ yếu trên, thể hiện các nội dung chính trên các lính vực chủ yếu của công tác tư tưởng như : Công tác văn hoá, văn nghệ để tuyên truyền; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu, có giải pháp kịp thời. Đấu tranh tư tưởng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch....
Căn cứ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và tình hình cụ thể để đề ra nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp, sát đúng.
Trước thềm ĐHĐB các cấp tiến tới ĐHĐBTQ Lần thứ XII của Đảng. Kẻ thù thì phá, lòng người băn khoăn, lo cho tình hình đất nước trước họa xâm lấn biên giới, hải đảo của Trung Quốc. Những cú sốc trong đề xuất và việc làm của Bộ Giáo Dục, tình hình hàng lậu độc hại của Trung Quốc tràn vào Việt nam, v v
Dư luận bàn nhân sự, khen chê ông này bà kia, xếp đặt bộ máy mới, đủ sức lãnh đạo quản lí điều hành đất nước... làm cho lòng người phân tâm
Công tác tư tưởng cần được tập trung:
1/ Ngoài việc tuyên truyền sâu rộng những thành tựu của Đảng CSVN trong 85 năm qua, cần gắn với tổ chức thiết thực việc kỉ niệm các ngày lịch sử lớn trong năm 2015, khẳng định vai trò lãnh đạo, con đường mà Đảng Bác đã chọn trước đây, hiện nay đã và đang tiếp tục thực hiện sáng tạo, đúng đắn để khơi dậy niềm tin niềm tự hào truyền thống cách mạng vẻ vang trong nhân dân.
2/ Nêu những tiêu biểu về những thành tựu trong phát triển KTXH-QPAN. Đặc biệt trong chống tham nhũng, trong thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Công, Vô Tư, trong học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM của cán bộ đảng viên với những việc, những con người, địa phương cụ thể, không nêu chung chung mơ hồ. Thông báo công khai rộng rãi quan điểm của Đảng và nhà nước ta trước những tình hình trên. Đó là cách tốt nhất tăng cường niềm tin cụ thể trong nhân dân. Liên hệ cụ thể điển hình trong cả nước và của địa phương.
 "Một hành động tốt, bằng vạn lời nói hay". Đừng nói một đằng làm một nẻo, nói hay làm dở, đầy thủ đoạn để leo cao hay để hạ cánh an toàn.
3/  Không tuyên truyền thành tích một chiều.
-  Dũng cảm thẳng thắn nêu những thiếu sót khuyết điểm kể cả những sai lầm, trách nhiệm của cán bộ và tập thể địa phương... không nêu chung chung mơ hồ
4/ Không sử dụng công tác tư tưởng để phục vụ cho một cá nhân, cho nhóm lợi ích, kiểu huy động bộ máy theo dõi "xem ông A, chị B, có ai nói xấu mình không"... mà bỏ đi chức năng nhiệm vụ chung công tác tư tưởng của Đảng.
Làm như vậy sẽ phản tác dụng và làm mất đi uy tín của chính những người làm công tác tư tưởng. Đấy cũng là biểu hiện lo sợ của người làm sai nhưng không dám nhận khuyết điểm.

Trước tình hình hiện nay, đòi hỏi công tác tư tưởng và người làm công tác tư tưởng cần được tập trung tăng cường có nội dung giải pháp cụ thể. Làm tốt điều đó mới tăng cường được niềm tin trong đảng trong nhân dân và mới nâng cao được tín nhiệm của chính người làm công tác tư tưởng.
    11/8/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét